image for project Fixfabriken

Fixfabriken

Området vid Fixfabriken har varit boplats sedan stenåldern. Här har hittats rester från Sandarnafolket, bl.a. rostade hasselnötter och flintasten.

När denna plats vid Göta älvs inlopp skulle omvandlas från fabriksområde till blandstad med över 1000 nya lägenheter såg vi potentialen i ett stadsbyggnadsinfill som kopplar samman de angränsande områdena. Genom att hämta inspiration från närliggande Klippan med sina vackra tegelfabriker och Kungsladugårds lägre skala ihop med Sandarnas ljusa och luftiga läge så har vi arbetat fram en sorts typologi för platsen. Kvarteren är låga och i platsmurat tegel med högre torn i hörnen. Syftet har varit att ge känslan av en lägre skala trots relativt hög exploatering och samtidigt en dynamisk siluett som ger både genomsikt och utsikt. Tanken är att typologin och materialet tegel skapar en stark helhet och att varje kvarters egenart uttrycks mer lågmält i val av tegel, detaljer, fönster etc.

Ett ambitiöst och omfattande arbete med strukturplan, planprogram och färdig detaljplan som en del av Göteborgs satsning Bostad2021. Vi bistod under processen också med underlag för att skapa liv och rörelse på platsen genom evenemang, medborgardialoger och workshops med grannar, föreningar och företag. Vi har efter att planen vunnit laga kraft arbetat vidare med färdigprojektering av kvarteren Bränneriet, Sannaparken och Glasbruket samt Sandarnaskolan och Sandarnas vård- & omsorgsboende.

Uppdrag

Bostäder

Beställare

Balder

Fastighetskontoret

Hemsö

HSB Göteborg

Majorna projektutveckling AB

Plats

Majorna, Göteborg

Storlek

70 000 m²

År

2009 - 2020

Visualiseringar: what! arkitektur Foto: Ulf Celander