image for project Hunnebohemmet

Hunnebohemmet

I utkanten av Hunnebostrand, omgivet av lugn och vacker natur, ligger Hunnebohemmet. Äldreboendet har idag tre olika enheter, samtliga med inriktning mot personer med demensdiagnos. Sotenäs kommun såg ett behov av att modernisera byggnaden, de ville anpassa boendes befintliga delar till dagens krav samt lägga till en tillbyggnad med 24 nya boendelägenheter.

På Hunnebohemmet kommer även kommunens central för hemsjukvård etableras med både sjuksköterske- och hemtjän­stcentral. Efter om- och tillbyggnad kommer boendet ha plats för 60 boende fördelade på sex enheter, ett tillagningskök samt lokaler för hemtjänst, rehab och sjuksköterskor. I uppdraget ingick både utvändig som invändig gestaltning samt landskap.

Den befintliga byggnaden (ca 8000 kvm BTA) från början av 1980-talet är utförd i souterräng med 1–2 plan. Fasaden har ett orangerött tegel, vit panel på gavelspetsar och en grå putsad sockelvåning. Taket är klätt med röda takpannor. För att ge huset ett mer samlat uttryck föreslås en enhetlig kulörpalett som ger ett homogent och lugnt intryck. Gavelspetsar förses med tegel och hela tegelfasaden slammas i en röd kulör. Sockeln putsas i samma kulör som den slammade tegelfasaden.

Dagens underordnade huvudentré lyfts fram och förtydligas i det som blir husets mittdel i och med den nya tillbyggnaden. Huvudentrén utförs med ljusröd träpanel för ett varmt och välkomnande intryck. Gestaltningen plockar upp husets tydliga gavelmotiv som även känns igen från Hunnebostrands hamn.

Tillbyggnaden (ca 2000 kvm BTA) utförs som en envåningsbyggnad i tegel. Kulören blir varmröd och gavlar ges ett extra omsorgsfullt uttryck för att ytterligare lyfta gavelmotivet. Taket förses med brunröd falsad bandplåt.

Invändigt har vi genomgående arbetat med en ljus materialpalett inspirerad av den bohuslänska sommaren. Boendeenheterna har fyra olika kulörställningar; blå: havet, grönt: grönskan, varmrött: klippan och ockra: lavarna.

Uppdrag

SÄBO (Särskilt boende)

Ombyggnad

Tillbyggnad

Landskap

Beställare

Sotenäs Kommun

Plats

Hunnebostrand

Storlek

ca 10 000 kvm BTA

År

2020-2023

Bild: What! Arkitektur