image for project Villa Z

Villa Z

På en igenvuxen strandäng mellan två bergstoppar låg en liten förfallen gård som inte varit i bruk under lång tid. Gårdens huvudbyggnader var placerade i lä för syd och västvindar, omgärdad av stenmurar i varierat skick och med utsikt över havsviken i nordost.

De visste vad de gjorde för i tiden! Det visade sig att gårdens placering har det bästa mikroklimatet på halvön. En idag ofta underskattad kvalitet då strävan efter mesta möjliga utsikt ofta är i fokus. Vi valde att låta den nya byggnaden ärva platsen.

Ambitionen har varit att infoga arkitekturen i landskapet och ta vara på de goda klimatförhållandena. Byggnaden är i huvudsak i ett plan vilket ger alla rum direkt kontakt med utemiljön. Det ger också en låg och horisontell byggnad som inte dominerar landskapet. Det finns ett rum på plan två som har utsikt över kullen mot havet i väster. Denna del av huset har en horisontell form av samma anledning.

Det fanns en idé om att bryta upp huset i flera delar i ett försök att arbeta med den upplevda skalan på nära och på långt håll. Vi arbetade med uppdelning i mindre volymer och använde olika material och ytbehandlingar.

När byggnaden ses från avstånd påminner det om en tät samling av mindre byggnader. Det förstärks av komplementbyggnader som bastu, carport och växthus. Ytbehandlingarna är valda utifrån att de ska vara diskreta i förhållande till omgivningen.

De befintliga murarna har renoverats och kompletterats. De definierar tillsammans med byggnaderna olika uteplatser tätt sammankopplade med de invändiga rummen. Eftersom gården legat i träda under lång tid var marken igenväxt. Omfattande röjning och betesdjur på sommaren har återskapat det öppna landskapet.

Genomgående för både exteriör och interiör har varit hög nivå på hantverket och stor omsorg om val av material. Interiört har viljan till att skapa karaktärsfulla rum och upplevelser varit drivande. Stort tack till beställarnas förtroende och att vi fick vara med och skapa det här tillsammans! Deras öppenhet och lust för arkitektur var väsentlig för resultatet.

Uppdrag

Privatbostad

Beställare

Privat

Samarbetspartners

Landskap Cecilia och Gustav Jarlöv

Plats

Kungsbacka

Storlek

260 m²

År

2007

Ulf Celander